Buôn bỏ để nhẹ nhàn tu để thanh thản

1198

Buôn bỏ để nhẹ nhàn tu để thanh thản