Chấn chỉnh tăng đoàn, giữ nghiêm giới luật

1682

Thưa quý vị và các bạn!
Tu là sửa đổi ba nghiệp: thân, khẩu và ý. Người tu phải tự giác và giác tha. Tự giác là mở sáng trí tuệ của mình. Giác tha là đem trí tuệ đó giúp cho người. Thế nhưng, đâu đó vẫn có những vị sư không giữ được tâm và tuệ, làm xấu hình ảnh nhà Phật trong mắt người dân và Phật tử. Bài “Chấn chỉnh tăng đoàn giữ nghiêm giới luật” của phóng viên Thu Thảo

Thu Thảo - Đời sống tôn giáo