Giáo hội Phật giáo Việt nam sẽ có pháp phục mang bản sắc riêng

227

Giáo hội Phật giáo Việt nam sẽ có pháp phục mang bản sắc riêng, đồng nhất và duy nhất. Đây là một đề án trong những đề án lớn được giao cho Ban VHTW Giáo hội Phật giáo Việt nam làm như : Ngôn Ngữ, Pháp Phục, Di Sản, Kiến Trúc.