Tọa đàm bước 2 về 4 đề án VHPG Việt Nam tại chùa Đại Tuệ

2123

4 Đề án của Ban VHTW bao gồm : Ngôn ngữ, Di sản, Kiến trúc, Pháp phục được tọa đàm tại Chùa Đại Tuệ.