Ban Văn Hóa Phật giáo Khu vực Tây Nguyên tổ chức phiên họp đầu tiên