​Ban Văn Hóa Trung Ương GHPGVN viếng tang cố Hòa Thượng Thích Trung Hậu