Ban văn hóa Trung ương ký kết hợp tác với Hệ phái Phật giáo Nam tông kinh