Ban Văn hóa Trung ương nghiên cứu và khảo sát thực tế Di tích Phật viện Đồng Dương