Ban VHTƯ triển khai đề án Pháp phục PGVN "thống nhất trong đa dạng" trong lễ dâng y Kathina tại Học viện Phật giáo Nam tông Khmer