Bế giảng, trao chứng chỉ trụ trì khóa III cho Tăng Ni