Đà Nẵng: Khai mạc Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn năm 2023