Dự kiến, hơn 10 ngàn người dự lễ cầu siêu tại Bình Dương