Gs.Ts.Lê Bá Trình: Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin truyền thông