Hà Nam: Thống nhất địa điểm tổ chức các sự kiện Văn hóa tại Vesak 2019