Hà Nội: Phiên họp trù bị Hội thảo khoa học và triển lãm “Tinh thần và biểu tượng Văn hóa Phật giáo qua sản phẩm làng nghề Việt Nam”