"Hành trình tìm về nguồn cội tâm linh" - Một nét mới trong đời sống Văn Hóa Phật Giáo