Hoằng pháp và truyền thông trong kỷ nguyên 4.0

 
 
 

Kiều Công Thược, Chủ tịch HĐQT Công ty VIRD 4.0
Tạp chí Nghiên cứu Phật học số tháng 1/2018