HỌP BÀN KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI HỘI THẢO PHẬT VIỆN ĐỒNG DƯƠNG