Họp ban VHTW GHPG VN khu vực miền Bắc trù bị chương trình tổng kết phật sự Ban Văn Hóa cuối năm 2018