Kết luận Tọa đàm “Văn hóa Phật giáo Việt Nam - thống nhất trong đa dạng"