Khối Thư ký VP Ban Văn hoá TƯ: HỌP MẶT TẤT NIÊN, CHUẨN BỊ CÁC VIỆC CẦN TRIỂN KHAI NĂM 2019