Kỷ yếu Hội thảo Hoằng pháp ứng dụng Mã QR Code lần đầu tiên tại Việt Nam