Lễ công bố Mã số ISSN; ra mắt Thành viên biên tập Tạp chí văn hoá phật giáo và Lễ ký kết hợp tác với Vietnam Post.