Mạng lưới Phật giáo INEB công bố chương trình học tập SENS 2019