MC Lễ hội Phật giáo: Cần thiết phải là người con Phật