Phật tích - Đại lễ cầu siêu tưởng niệm Anh linh các anh hùng Liệt sỹ