Tạp chí VHPG: Chặng đường 16 năm qua và lễ công bố mã số chuẩn Quốc tế ISSN cho xuât bản phẩm nhiều kỳ