Thay đổi thời gian tổ chức các hội thảo đã dự kiến trong năm 2020