Thượng tọa Thích Nhật Từ chia sẻ: “Dẫn chương trình Phật giáo, những yếu kém và khắc phục”