Thượng tọa Thích Trí Chơn chia sẻ: “Chất liệu chính của người dẫn chương trình Phật giáo”