Trên nền tảng có sẵn, tiếp tục phát triển cho tương lai