Triển khai công tác tổ chức chương trình bồi dưỡng xướng ngôn dành cho Tu sĩ và Phật tử