Trước tình hình mới: Cần những giải pháp hữu hiệu trong quản lý Tăng sự