Vấn đề dựng tượng tôn giáo tại tư gia - Ý kiến từ các cơ quan chức năng: “Nếu có tác động đến công trình thì phải xin phép”