BÁT CHÁNH ĐẠO - Con Đường Đến Hạnh Phúc


Tác Giả: Thiền Sư Bhante Henepola Gunaratana
Việt Dịch: Diệu Liên Lý Thu Linh
Nhà xuất bản Phương Đông
 


Về Tác Giả
Lời Cảm Tạ Của Tác Giả
Lời Người Dịch
Lời Nói Đầu
1. Chánh Kiến
2. Chánh Tư Duy
3. Chánh Ngữ
4. Chánh Nghiệp
5. Chánh Mạng
6. Chánh Tinh Tấn
7. Chánh Niệm
8. Chánh Định
Lời Kết Hiệu Đính & Tài Liệu Tham Khảo
Theo Dấu Chân Phật - Eight Mindful Steps to Happiness Walking the Buddha’s Path - Tác Giả: Thiền Sư Bhante Henepola Gunaratana
Việt Dịch: Diệu Liên Lý Thu Linh - Vu Lan 2007 @ 2001 Henepola Gunaratana
ISBN o-86171-176-9 Sách được dịch với sự cho phép của Thiền Sư H. Gunaratana và NXB Wisdoms Publications