Bồ tát cùng dân chúng xuống biển tìm châuBồ tát ra biển tìm châu cứu nạn cho dân

Ngày xưa Bồ tát nhìn thấy dân chúng đa phần sống trong cảnh khốn cùng đói rách, trong lòng khởi lòng từ bi thương xót, nghĩ: “Có cách gì làm cho đời sống dân chúng no đủ hơn không? Có lẽ chỉ còn cách ra biển tìm châu như ý về cứu giúp họ thôi!”. Bồ tát bèn cho đánh trống rao khắp bốn phương rằng ai không sợ gian nan nguy hiểm thì hãy cùng với Bồ tát ra biển tìm châu.

Sau vài ngày thông báo, có năm trăm thương nhân đến xin cùng Bồ tát ra biển tìm châu. Đoàn người trải qua bao gian nan nguy hiểm, cuối cùng đã đến được biển cả. Bồ tát khấn nguyện với thần biển rằng ngài cần có bảo châu như ý để cứu dân chúng đang gặp cảnh đói khát.

 

Thần biển cảm động trước tấm lòng từ bi của Bồ tát nên đồng ý cho Bồ tát mượn châu như ý, đồng thời còn cho phép đoàn thương nhân xuống biển tìm châu báu. Sau vài ngày tìm kiếm, đoàn thương nhân đã tìm được rất nhiều ngọc ngà châu báu, định quay trở về. Tuy thần biển đã cho mượn châu nhưng các quỷ thần khác thì lại bàn bạc với nhau rằng:

– Châu như ý là vật trấn biển, là vật linh thiêng, không thể cho con người phàm tục mượn được. Tuy thần biển đã cho phép người ấy lấy đi, nhưng chúng ta phải tìm cách lấy lại.

Nghĩ thế nào làm thế ấy, chờ cho đoàn thuyền đã cập bờ, nhân lúc Bồ tát xỏ châu như ý vào một sợi chỉ định đeo lên cổ để bước lên bờ thì các quỷ thần đã đến cướp lấy. Bồ tát quyết tâm tìm lại bảo châu, ra lệnh mang gàu đến. Bồ tát cầm gàu tát biển, bảo rằng tát cạn biển thì sẽ nhìn thấy bảo châu.

Lạ thay, bao nhiêu nước vào trong gàu của Bồ tát thì đều biến mất, chẳng mấy chốc mà nước biển đã vơi đi hơn nữa. Thần biển và các quỷ thần sợ quá, vội hiện thân đến van xin Bồ tát ngừng tay, họ lập tức mang bảo châu đến trao cho Bồ tát. Bồ tát mang bảo châu như ý về cứu nạn cho dân, từ đó dân chúng được sống trong cảnh thái bình thịnh vượng.

Trích “Sanh kinh”

LỜI BÀN:
Bồ tát đạo sư ấy là tiền thân của Phật Thích Ca, năm trăm người theo Bồ tát ra biển tìm châu ấy là các đệ tử của Phật sau này. Khi còn hành Bồ tát đạo, Phật đã không từ bất kỳ gian nan nguy hiểm nào để cứu độ cho chúng sanh.

Vanhoaphatgiaovietnam.net