Công tác chuẩn bị cho đại lễ phật đản 2016


Công tác chuẩn bị cho đại lễ phật đản 2015