Hà Nội: Hội Thảo Khoa Học Sư Bà Phương Dung Tại Viện Nghiên Cứu Tôn Giáo - Đạo Phật Ngày Nay