LẠNG SƠN: LỄ KHÁNH THÀNH TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ TIỂU HỌC 2 – ĐIỂM TRƯỜNG NÀ NIỆC