Ninh Thuận: Hòa thượng Thích Thọ Lạc chia sẻ chuyên đề về Văn hóa Phật giáo