Phân Ban Kiến trúc, Di sản Phật giáo triển khai Phật sự trong nhiệm kỳ mới