Thông báo ấn tống kinh "Khóa tụng thống nhất" do Ban Văn hóa Trung Ương Giáo hội xuất bản