Công văn về việc phối hợp triển khai phát huy Khóa Tụng Thống Nhất và Pháp Phục Thống Nhất