Trà Vinh: Chùa Âng – Ngôi chùa có Kiến trúc Khmer cổ