Nhật ký hành trình: Ngày thứ nhất, Ban Văn hoá Trung ương khảo sát Kiến trúc Văn hoá Phật giáo tại tỉnh Vĩnh Phúc và Bắc Giang