Ngày 20.12.2022: Khảo sát kiến trúc Phật giáo ở miền quê hoa phượng đỏ