Vu lan mùa báo ân, nên làm việc thiện, nói lời ái ngữ - Thượng tọa Thích Thọ Lạc - Trưởng ban VHTƯ GHPGVN