TOẠ ĐÀM TRỰC TUYẾN THẨM ĐỊNH PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ TRỤ “ KINH CHUYỂN PHÁP LUÂN”.