Lễ cầu nguyện và tư vấn mùa thi tại chùa Quan Âm – Hà Nội