BR-VT: Tổ đình Thiên Thai – Nơi gắn liền với tinh thần yêu nước, phụng đạo